Novo istraživanje o elektronskom poslovanju i zaštiti e-potrošača

U protekloj godini došlo je do značajne promene u vezi sa informisanošću i stavovima u pogledu e-poslovanja među MMSP u Srbiji. Preduzeća veruju da, u poređenju sa prethodnom godinom, e-poslovanje postaje snažnije u MMSP sektoru u Srbiji. Učestalost e-kupovine se takođe uvećala – jedan od tri e-kupca kupuje ili rezerviše nešto barem jednom mesečno, pokazuju rezultati novog istraživanja (MASMI, Beograd) u kome je učestvovalo 600 mikro, malih i srednjih preduzeća kao i 1400 ispitanika (18 – 64 godina starosti) iz cele Srbije. Istraživanje je sprovedeno u septembru 2016. kao deo projektnih aktivnosti. Neki od zaključaka su sledeći: Internet je ključni deo radnog dana MMSP sektora u Srbiji – 97% koristi internet svakog dana, bez obzira na region, veličinu kompanije i industrijski sektor. Korišćenje e-mail-a (na kompjuteru i mobilnom telefonu), pretraživanje i e-banking su suštinske aktivnosti za poslovanje. Tri od četiri MMSP imaju kompanijski websajt. Posedovanje sajta je gotovo pravilo u Beogradu (i nešto malo manje u Vojvodini) i među srednjim kompanijama, dok Centralna Srbija i manje kompanije imaju više problema sa svojim online predstavljanjem. Internet penetracija u Srbiji raste – 2016. godine 3 od 4 građana između 18 i 64 godina starosti koristi internet, uglavnom svakodnevno. Internet korisnici su uglavnom mlađi, iz gradskih sredina, sa višim nivoom obrazovanja i prihoda. Uglavnom koriste PC ili laptop da pristupe internetu, ali takođe i pametne telefone (pametni telefoni beleže značajno povećanje u odnosu na 2015. godinu). Glavne online aktivnosti su pretraživanje interneta, poseta društvenih mreža ili četovanje i čitanje vesti i časopisa online. Oko 40% onih koji ne koriste internet su potencijalni korisnici interneta (11% građana Srbije). Ključna prepreka za njih, pored...

Razumevanje generacije Y kao izazov i prilika

Do 2020. udeo srpske Y generacije u radno sposobnom stanovništvu biće 48% a prema proceni Republičkog zavoda za statistiku. Pored Y generacije, radno aktivne generacije su i Baby boom i X, a uskoro i Z generacija. Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do bržeg razvoja generacija, a svaka generacija nosi specifičnosti svog perioda. Generacijski jaz je sve primetniji u radnom okruženju pošto se generacije razlikuju po svojim vrednostima, motivaciji, stilu rukovođenja, komunikaciji i drugim aspektima. Koje su karakteristike srpskih Milenijasa vezano za odnos prema karijeri, idealnom poslu, motivaciji i veštinama koje svakodnevno primenjuju biće prikazano u radu, a kao rezultat istraživanja sprovedenog u maju 2016. godine na reprezentativnom uzorku te generacije u Srbiji. Autori:   Ph.D. Tatjana Mamula, profesor asistent   MA Jelena Popović, rukovodilac kvalitativnih uvida   MA Aleksandra Lazić, menadžer u sektoru kvantitativni uvidi Preuzmite kompletno predavanje u PDF...

Ko su (stvarno) srpski milenijalsi?

Y generacija u Srbiji: Vrednosti, životni stil i potrošačko ponašanje Tokom maja meseca 2016. godine, sproveli smo opsežno kvantitativno istraživanje vezano za jednu veoma aktuelnu temu – takozvanu generaciju “Y” odnosno “milenijalse” u Srbiji. Rezultati ovog istraživanja su dostupni u formi izveštaja čije specifikacije možete videti u nastavku: Sadržaj kompletnog izveštaja Izveštaj u .ppt formatu na preko 100 slajdova Nalazi su prikazani na totalu i po segmentima Nalazi su predstavljeni u formi grafikona, komentara i vizualizacija Izveštaj obuhvata sledeće teme: Detaljan opis svakog segmenta u terminima životnog stila i vrednosti Provođenje slobodnog vremena Praćenje medija Posedovanje i korišćenje elektronskih uređaja Online ponašanje i ponašanje na društvenim mrežama Omiljeni brendovi i proizvodi Navike pri kupovini Etnocentrizam Ponašanje u sferi rada i zapošljavanja (motivatori za rad i za napuštanje poslodavca, veštine zaposlenih, preferencije vezane za zapošljavanje) Demografski i socioekonomski profil Upit za dostavljanje kompletnog izveštaja možete poslati na adresu: aleksandra.lazic@masmi.com U nastavku izdvajamo neke od interesantnih rezultata do kojih smo došli: Čine oko 25% ukupne populacije u Srbiji 34% je visoko obrazovano Većina nije u braku (60%) a polovina još uvek živi sa roditeljima Slobodno vreme najviše provode družeći se sa prijateljima u kućnoj varijanti (57%), šetajući gradom (48%) ili gledajući filmove i serije na računaru (41%) Oblače se opušteno (casual) (45%) ali i sportski (23%) Čak 82% poseduje smartphone a 94% ima nalog na nekoj društvenoj mreži Preko 49% milenijalsa u Srbiji kupuje online Preuzmite preview istraživanja u PDF...

Od škole do uspeha: milenijalci i generacija X

Tokom marta 2016. godine sprovedeno je online istraživanje na online panelu Masmimetar sa ciljem  da se ispitaju faktori izbora fakulteta, stepen interaktivnosti studija, važne karakteristike studija kao i poželjni atributi zaposlenja kod dve velike ciljne grupe – milenijalsa (trenutni uzrast od 18 do 35 god) i generacije X (trenutni uzrast od 36 do 47 godina). Istraživanje je rađeno na uzorku od 300 ispitanika. U nastavku sledi par interesantnih informacija: Milenijalsi češće nego pripadnici generacije X koriste Youtube i Instagram Pripadnici Generacije X češće nego Milenijalsi do vesti dolaze putem radija (25% vs 12%) Za Milenijalse je savremeni studijski program bio važniji kriterijum izbora nego za Generaciju X. Za Generaciju X bi sada cena bila važniji kriterijum izbora nego za Milenijalse. Oko polovina pripadnika obe generacije procenjuje da su njihova predavanja (bila) srednje interaktivna. 65% ispitanika (milenijalsi) je želelo da im se ocena formira na osnovu rezultata na ispitu. Najbitnija stavka prilikom zaposlenja za Milenijalse je mogućnost napredovanja (78%) dok  je kod Generacije X to siguran posao (73%) Uvođenje većeg stepena interaktivnosti bi pomoglo Milenijalsima, da na njima zanimljiv način, uče i da sve vreme budu uključeni u proces učenja. Kompletno istraživanje možete preuzeti...

Veza između inovativnosti i strateškog planiranja – empirijsko istraživanje

U radu se istražuje veza između inovativnosti i strateškog planiranja u sektoru malih i srednjih preduzeća. U uvodnom delu, autorke daju pregled aktuelne literature koja se bavi istraživanjem ove specifične veze. Rad daje i uporedni pregled pristupa sistemu upravljanja inovacijama u Evropskoj uniji i tumači poziciju Srbije u oblasti inovativnosti i konkurentnosti, na putu evropskih integracija. Cilj istraživanja je da ispita povezanost inovativnosti i strateške orijentacije u preduzeću, počevši od postojanja četiri ključna strateška dokumenta u poslovanju: strateškog, marketinškog, poslovnog plana i procedura kao i strateških dokumenata o inovacijama. U poslednjem delu se razmatra intenzitet veze između strateške orijentacije preduzeća izražene u postojanju ključnih strateških dokumenata i inovativnosti kao i veze između tri najčešća oblika inovacija u reprezentativnom uzorku od 150 srpskih malih i srednjih preduzeća (MSP). Istraživanje je pokazalo da postoji pozitivna korelacija između strateškog planiranja i inovacija u MSP ali snaga veze zavisi od tipa posmatrane inovacije. Autori: Tatjana Mamula, Sanja Popović Pantić   Preuzmite PDF...